glt水泥窑协同---财务会计

财务会计应用领域及应用节点:

                               发票作业

                       应收作业

                       应付作业

                       固定资产管理

                       工资管理

                       总账、明细账、余额表、日记账、现金、银行管理

                       客户、供应商对账明细

                       资产负债表、损益表、现金流量表